10.12.16

để rồi quên được sao?

Mùa đông
buông những vệt mưa thinh lặng

làm nhớ
vệt tóc xanh em

Nhành nguyệt quế
buông những vệt hoa trắng
làm nhớ
vệt ngón thơm em

Vườn cây lá
buông
những vệt gió xao xác
làm nhớ
vệt hương ngát em

Em rồi đi
buông
một vệt tôi rất nhẹ
như chiếc màng tơ
con nhện bỏ quên giữa vệt chiều

Làm sao có thể quên được nhau
khi
mùa, hoa, vườn, gió...
đều nhắc mãi
về em.
»»  read more